عنوان :سرمقاله ویادداشتتبیین وترویج هنری سبک زندگی قرآنینویسنده :راحله شبرنگامروزه زندگی نمودن براساس فرموده ودستورات قرآن کریم یک هنراست .حذف کردن قرآن اززندگی ونادیده گرفتن رستورات خداوند روشنفکری نیست بلکه یک گمراهی وسردرگمی بزرگ است .برفرض مثال در قرآن کریم به مسئله حجاب وعفاف بسیار سفارش شده است وخداوند درقرآن […]

مدیر مسئول:آمنه جعفری

سردبیر:مجید حسن دخت

پایگاه خبری پرتوخبر با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شماره ثبت: 88120 شماره تماس: 09112454807

دسترسی های سریع